Privacybeleid

Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten in mijn praktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens Lia van Trigt
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Lia van Trigt
Eenmanszaak, KVK nummer 59153547
Park Zomerlust 90 2435NG Zevenhoven
06-41458834/ info@liavantrigtfitcoach.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens
Lia van Trigt verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gezondheidsklachten
 • Gespreksverslagen resulteert in persoonlijk plan
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden
Lia van Trigt verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk traject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, facturering, marketing;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Ervaring delen op de website

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het traject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde belangen:

 • De verbetering van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals andere behandelaars of artsen. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Dit alles na mondeling overleg met u als coachee.

Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar en de bewaarplicht voor zorgdossiers van 15 jaar.

Hoe ik uw gegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U ontvangt na het intakegesprek een persoonlijk plan en vervolgens na ieder kontakt een aanvulling op dit plan welke digitaal zal worden doorgestuurd. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Lia van Trigt Fitcoach
Park Zomerlust 90 2435 NG Zevenhoven.
06-41458834/ www.liavantrigtfitcoach.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Dd 10-november 2018

LIA VAN TRIGT

SAMEN ZETTEN WE DIE KNOP OM!