Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent: Lia van Trigt Fitcoach, in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, beweegconsulent, bewegingsdeskundige seniorensport en looptrainer handelende als zelfstandig gevestigd Fitcoach, hierna te noemen de gewichtsconsulent;

Cliënt: coachee aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt tijdens een training of los consult, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; hierna te noemen de cliënt.

Arts: De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;

Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend; Park Zomerlust 90, 2435 NG Zevenhoven

Artikel 2: Algemeen
De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres of via www.liavantrigtfitcoach.nl tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van praktijkadres of internetsite wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4a: Verhindering cursus en los consult
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een losse afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen. Een afspraak als onderdeel van een cursus, die niet vóór het bovengenoemde tijdstip wordt afgezegd, zal komen te vervallen. Cliënt heeft die week dan geen recht op begeleiding bij het betreffende onderwerp van de cursus.

Artikel 4b: Verhindering/annulering training/coaching
Bij verhindering tot deelname aan een training kan de deelnemer tot 7 werkdagen vóór aanvang van de training afzeggen. Indien deelnemer reeds betaald heeft ontvangt deze de betaling retour. Zegt de deelnemer binnen 4 werkdagen voor aanvang van de training af, en heeft deelnemer reeds betaald maar de training kan toch doorgang vinden, dan ontvangt deelnemer de betaling minus 25% -voor reeds gemaakte kosten – retour. Zegt deelnemer binnen 4 werkdagen voor aanvang van de training af en heeft deelnemer reeds betaald, maar kan de training door deze afzegging officieel genomen geen doorgang vinden wegens te weinig deelnemers, dan ontvangt deelnemer geen betaling retour.

Indien zich te weinig deelnemers opgeven voor een training, behoud gewichtsconsulent zich het recht de training te annuleren tot 1 werkdag voorafgaande aan de training. Deelnemers die dan reeds betaald hebben, ontvangen hun betaling retour. Indien zich te veel deelnemers opgeven, behoudt gewichtsconsulent zich het recht de training te verdelen over data en/of tijdstippen welke gewichtsconsulent schriftelijk, doch individueel, bekend maakt. Hierbij gaat gewichtsconsulent uit van datum van aanmelding: wie het eerst komt- wie het eerst maalt.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Hierbij beroept gewichtsconsulent zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Betaling
Bij start coaching, in welke vorm cq frequentie, ontvangt cliënt bij aanvang een factuur welke binnen 14 dagen betaald dient te worden door overschrijving op rekeningnummer NL87 IBAN INGB 0006272996 t.n.v. W.M. van Trigt, te Zevenhoven.

Indien de factuur 14 dagen na factuurdatum niet is voldaan, en/of cliënt heeft in dit tijdsbestek geen contact opgenomen met gewichtsconsulent voor een betalingsregeling, dan is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag, wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Tevens is gewichtsconsulente dan gemachtigd de behandeling stop te zetten.

Betaling in termijnen van de cursus is mogelijk na overleg met gewichtsconsulent. Gewichtsconsulent bepaald hierbij per cliënt de hoogte van de bedragen, het aantal termijnen, en de uiterlijke datum waarop het cursusgeld volledig voldaan moet zijn.

Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 los consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Uw gegevens
De gewichtsconsulent zal in geen geval persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht
Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt een klachtenregeling gehanteerd: Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Voor de privacyverklaring lees je hier verder >>

De algemene voorwaarden zijn vanaf november 2018.

Privacy:
Per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het gebruiken van persoonsgegevens ingegaan. Eigenlijk was deze regeling al eerder van kracht, maar hij wordt vanaf nu ook actief gehandhaafd. De AVG bepaalt onder meer dat organisaties/ verenigingen hun gegevens over jou goed moeten beveiligen. Ik vraag de coachees toestemming om een plan te maken, digitaal en hard copy, en zal dit plan en de gegevens na afsluiten contact nog een jaar bewaren.

Na dit jaar verwijder ik de gegevens zowel het digitale plan als het hard copyplan welke ik  achter slot bewaar.

LIA VAN TRIGT

SAMEN ZETTEN WE DIE KNOP OM!